Poniżej znajdziecie Państwo dokładne informacje regulaminowe dotyczące zakupów realizowanych w naszym sklepie. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt bezpośredni.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k.

Art. 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.jkr.pl prowadzony jest przez: JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. i adresem: ul. Krasińskiego 86B, 05-080 Izabelin k/Warszawywpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Krajowego Rejestru Sądowe KRS 0000008811, NIP 1130107984, REGON 011161708, adres poczty elektronicznej: biuro@jkr.pl, numer telefonu: (+48 22) 721-87-06  lub (+48) 22 722-68-74 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) – zwanego dalej „Przedsiębiorcą” lub „Sprzedawcą”. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 2. Sprzedawca prowadzi biuro, magazyn, sklep i punkt odbioru osobistego w lokalu przy ul. Krasińskiego 86B w Izabelinie C k/Warszawy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że towary oferowane przez niego w sprzedaży są pozbawione wad prawnych i fizycznych i jako takie zostaną dostarczone do Klienta. W przypadku istnienia wad fizycznych pojedynczych produktów (np. uszkodzone opakowanie) są one dokładnie opisane w karcie tychże produktów.
 4. Jeśli towar sprzedawany przez Sprzedawcę jest objęty jakąkolwiek dodatkową gwarancją, wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w ustawie, wówczas stosowna informacja umieszczona jest w karcie produktu.

Art. 2 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. są przetwarzane przez Sprzedawcę.
 2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
 3. w celu realizacji umowy – mogą być wówczas przekazane osobie trzeciej, jako podwykonawcy, który realizuje umowę w imieniu Sprzedawcy.
 4. jeśli klient wyrazi na to oddzielną i jednoznaczną zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez przedsiębiorcę działającego pod firmą JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k., w szczególności przez sklep jkr.pl; brak zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k. w zakładce “Moje konto”. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Art. 3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie jkr.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami brutto uwzględniającymi należny podatek VAT.

Art. 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy jkr.pl umożliwia Klientom:
 2. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość.
 3. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym jkr.pl oraz w sklepie prowadzonym przez Przedsiębiorcę.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę jkr.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

Art. 5 Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymają na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że podjęty zostanie kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
 2. Towar zamówiony w sklepie internetowym jkr.pl można odebrać osobiście bądź za pośrednictwem przewoźnika DPD Polska. Wybór spedytora przez zamawiającego następuje podczas składania zamówienia. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta i zależą od wybranej formy dostawy:
  KOSZTY PRZESYŁKI
 3. Kupujący może również odebrać zamówiony towar w sklepie prowadzonym przez Sprzedającego w Izabelinie przy ul. Krasińskiego 86B. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest odebrać towar swoim staraniem i na swój koszt. Zakupiony produkt jest dostępny do odbioru w momencie zmiany statusu zamówienia na “gotowe do odbioru”.
 4. Na czas od złożenia zamówienia do otrzymania przesyłki składa się:
  czas realizacji zamówienia (od złożenia zamówienia przez klienta do nadania mu statusu wysłane) – na stronie internetowej www.jkrk.pl przy każdym produkcie podana jest informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia.
  czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia – w większości przypadków nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze.
 5. Wraz z towarem wydawany jest paragon lub na życzenie faktura VAT potwierdzające dokonanie zakupu wraz z informacją o możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy, choć nie uzależnia od tego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Dostawa realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6 Sposoby płatności za towar prezentowany na stronie jkr.pl

 1. Możliwe formy płatności za towar przed wydaniem towaru klientowi:
 2. Tradycyjny przelew na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzony w xxxxxxxxxxxxxxxxx. W celu przyspieszenia identyfikacji płatności zalecane jest w tytule przelewu podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska kupującego. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy – nie są wymagane potwierdzenia przelewów.
 3. Karta kredytowa/płatnicza lub e-przelew – rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 4. Wybór płatności kartą kredytową/debetową lub e-przelewem nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla Kupującego.
 5. Możliwe formy płatności za towar w momencie jego odbioru:
 6. gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy przewozowej.
 7. gotówką lub kartą płatniczą/kredytową do rąk Sprzedawcy, w przypadku wyboru odbioru osobistego.
 8. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Art. 7 Odstąpienie od umowy.

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może również zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@jkr.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do wysokości kosztów przesyłki DPD Polska (17,00 brutto PLN), w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na konto bankowe wskazane przez Klienta. Jeśli Klient zwraca jedynie część zakupionych produktów wówczas otrzymuje zwrot płatności za te produkty oraz zwrot kosztów przesyłki proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JKR Gromadka&Gromadka sp. z o.o. sp. k.

Krasińskiego 86B

05-080 Izabelin

biuro@jkr.pl

tel. 22 722 68 74

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Art. 8 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego jkr.pl.

 1. W razie jakichkolwiek niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail biuro@jkr.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.
 2. Reklamacja może być również złożona fizycznie pod adresem 05-080 Izabelin, ul. Krasińskiego 86B, tel. 22 722 68 74.
 3. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a brakujące elementy zostaną dosłane klientowi. Jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku konieczności zwrotu produktu, Klient odsyła produkt do sklepu paczką pocztową priorytetową, a Sprzedawca zwraca pełną kwotę zapłaconą za towar wraz z kosztami dostawy oraz koszt przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru. Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla Klienta formy zwrotu towaru.
 6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

Art. 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jkr.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej jkr.pl. Zastrzegamy sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu, jednak do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin Sklepu Internetowego jkr.pl w żaden sposób nie ogranicza praw klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail biuro@jkr.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, np. przelewem na konto bankowe; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.